Sells-Floto Circus, 1912 Season Route

1912 Season Route, Sells-Floto Circus

From March 30 until November 2, Karl King performed on the baritone under Bandmaster W. P. English with the Sells-Floto Circus Band, traveling through New Mexico, Texas, New Mexico, Arizona, California, Oregon, Washington, Oregon, Idaho, Utah, Idaho, Montana, Wyoming, Montana, Idaho, Washington, British Columbia, Washington, Idaho, Montana, British Columbia, Alberta, Saskatewan, Manatoba, North Dakota, Minnesota, South Dakota, Iowa, Nebraska, Colorado, Kansas, Missouri, Kansas, Oklahoma, Kansas, Oklahoma, Texas Oklahoma, and Texas.
 

back to Karl King Timeline the Karl King Page