Yankee Robinson's Circus, 1911 Season Route

1911 Route, Yankee Robinson's Circus

From April 29 until November 11, Karl King performed on the baritone under Theo. Stout with Yankee Robinson's Circus Band, traveling through Iowa, South Dakota, Minnesota, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Michigan, South Dakota, North Dakota, Montana, North Dakota, South Dakota, Iowa, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Oklahoma, Kansas, and Oklahoma.
 

back to Karl King Timeline the Karl King Page